Komisja Nadzoru Finansowego – funkcje i zadania

przez | 25 marca 2020
Komisja Nadzoru Finansowego

Do zadań, jakie stoją przed organami państwowymi, zaliczyć można zapewnienie bezpieczeństwa podczas obrotu środkami. Uczestnicy rynku kapitałowego objęci są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Rynek finansowy jest bardzo ważnym elementem gospodarki, a KNF, trzyma pieczę nad jego właściwym funkcjonowaniem. Jednak, jakie zadania i funkcje leżą w jej kompetencjach oraz czym się zajmuje Komisja Nadzoru Finansowego?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd funkcjonuje od 21 lipca 2006 roku. Bezpośrednią przyczyną jego powołania było wprowadzenie Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119. Umożliwienie funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, było możliwe poprzez powołanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Powstanie UKNF, zastąpiło funkcjonujący do jego utworzenia Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego swoimi kompetencjami przejął działania instytucji, takich jak:

  • Generalny Inspektorat Nadzoru Banku
  • Komisja Nadzorów Ubezpieczeń oraz Funduszy Emerytalnych
  • Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Tak więc zakres działań, jakie leżą w jego gestii jest bardzo szeroki, w końcu skupia ona, funkcjonujące do czasu jej utworzenia trzy niezależne jednostki.

Komisja Nadzoru Finansowego- co to właściwe jest

Komisja Nadzoru Finansowego jest naczelnym organem rządowej administracji. Stworzona została po to, by nadzorować działania całego rynku finansowego na terenie Polski. Jej kompetencje, zakres działań oraz funkcje są ściśle określone poprzez Ustawę o nadzorze rynkiem finansowym. Komisja Nadzoru Finansowego jest relatywnie nową instytucją, funkcjonuje nieprzerwanie od 2006 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego i jej zadania

Głównym zadaniem Komisji Nadzoru Finansowego jest nadzorowanie działań, które mają miejsce na rynku finansowym. Zakres jej działań jest naprawdę bardzo szeroki, obejmuje :

  • sektor bankowy
  • sektor ubezpieczeń
  • zakłady zajmujące się ubezpieczeniami
  • sektor emerytalny
  • instytucje pieniądza elektronicznego
  • firmy inwestycyjne, które są składowymi konglomeratów finansowych

Działania komisji możliwe są dzięki jej dwunastu członkom. Osobą zarządzającą KNF jest przewodniczący, który kieruje i koordynuje prace wszystkich członków komisji oraz jest jej reprezentantem. Przewodniczący posiada dwóch zastępców, oprócz tego KNF liczy dziewięciu członków, którzy są przedstawicielami właściwych ministrów.  Zajmują się resortami: instytucji finansowych, zabezpieczeniem społecznym, gospodarką. Pozostali członkowie to delegat Prezesa NBP, który jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciel Prezydenta RP, reprezentant Prezesa Rady Ministrów, BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), osoba reprezentująca Prezesa Urzędu do spraw związanych z Ochroną Konkurencji oraz Konsumentów, oraz przedstawiciel ministra, który zajmuje się koordynacją oraz działalnością służb specjalnych. Osobę pełniąca funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wybiera  premier. Jej kadencja trwa pięć lat. Powołanie oraz odwołanie zastępców przewodniczącego KNF także należy do zadań Prezesa Rady Ministrów. Odbywa się to jednak na wniosek złożony przez przewodniczącego.

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego

Głównym przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego jest piecza nad bezpieczeństwem oraz stabilnością całego rynku finansowego. Członkowie KNF zajmują się także zapewnieniem przejrzystości oraz ochroną interesów wszystkich osób uczestniczących w rynku kapitałowym. Komisja Nadzoru Finansowego powinna dołożyć także wszelkich starań, żeby jej działania budziły zaufanie. Jest to niezbędne do właściwego funkcjonowania rynku kapitałowego.

Komisja Nadzoru Finansowego – funkcja i zadania

Oprócz głównej funkcji, jaką jest sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem transakcji rynku finansowego, KNF posiada jeszcze kilka innych bardzo istotnych funkcji. Oprócz nadzorowania KNF powinna także podejmować działania, które mają na celu rozwijanie się rynku kapitałowego oraz zapewnienie mu konkurencyjności. Komisja Nadzoru Finansowego powinna także podejmować działania mające na celu edukację oraz informowanie uczestników, na temat działań na rynku finansowym oraz mechanizmach jego funkcjonowania. Członkowie Komisji Nadzoru Finansowego biorą też czynny udział w przygotowaniu projektów, które w przyszłości mają się stać aktami prawnymi, dotyczącymi nadzoru rynku finansowego. To w gestii KNF leży także ułatwienie oraz zachęcanie do polubownego rozstrzygania konfliktów dotyczących spornych stosunków wynikających z umów, które objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego ujęte są w ustawie.

Komisja Nadzoru Finansowego to bardzo ważny organ, który znacząco wpływa na funkcjonowanie gospodarki całego kraju. Wymienione obowiązki KNF to tylko przykłady, zakres jej działań jest znacznie szerszy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest podmiotem wykonawczym KNF- to UKNF wykonuje zadania należące do KNF.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *