Fundusze inwestycyjne – czy warto?

przez | 7 czerwca 2020
Fundusze inwestycyjne - czy warto? Na komputerze wykres notowań funduszy inwestycyjnych.

Masz trochę odłożonej gotówki? Zastanawiasz się czym są fundusze inwestycyjne i czy warto w nie inwestować? Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?  Do kogo ich oferta jest skierowana?W tym artykule postaram się na te pytania odpowiedzieć. 

Jeśli jednak wiesz, że ta forma inwestowania pieniędzy nie jest dla Ciebie i szukasz czegoś innego, zapraszam Cię do przeczytania artykułu:

“W co warto inwestować w 2020 – sprawdzone rozwiązania”

Fundusz inwestycyjny to nic innego jak forma wspólnego lokowania środków pieniężnych, wpłaconych przez uczestników funduszy. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) inwestują te środki w różnego rodzaju instrumenty finansowe, np. w akcje, obligacje, bony skarbowe, surowce, nieruchomości itp.

Funduszami inwestycyjnymi interesują się osoby, które chcą swoje pieniądze faktycznie zainwestować, zamiast trzymać je wyłącznie na lokatach w banku. Jest to opcja skierowana do osób, które nie mają czasu na uczenie się zasad działania rynków finansowych, technik analizy, sposobów inwestycji i ciągłego pilnowania rachunku maklerskiego.

W funduszach inwestycyjnych całą tą otoczką zajmują się profesjonaliści. Do ich zadań należy śledzenie wydarzeń rynkowych i staranie się o jak najlepsze zarządzanie powierzonymi pieniędzmi.

Fundusze inwestycyjne skierowane są także do osób o niewielkim posiadanym kapitale.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Takim podstawowym podziałem funduszy inwestycyjnych, jest podział według kryterium uczestnictwa. Dzielimy je na:

  • fundusze inwestycyjne otwarte – w jego ramach inwestor kupuje jednostki uczestnictwa, na każde    jego życzenie fundusz ma obowiązek te jednostki odkupić. Nie możemy ich natomiast sprzedać       ani podarować komuś innemu. Mogą być również dziedziczone.
  • fundusze inwestycyjne zamknięte –  tu  z  kolei  nabywamy  zamiast   jednostek certyfikaty   inwestycyjne,  które możemy sprzedać tylko w terminach określonych przez fundusz. Alternatywą   pozostaje sprzedaż ich innemu podmiotowi.

 Ze względu na cel inwestycyjny fundusze dzielimy na:

  •  fundusze stabilnego wzrostu
  •  zrównoważone
  •  akcji
  •  obligacji 
  •  rynku pieniężnego
  •  indeksowe (ETF)

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze te są jednym z bezpieczniejszych sposobów inwestowania pieniędzy. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą inwestować, jednak nie ryzykując swoich wszystkich pieniędzy. Fundusze stabilnego wzrostu przynoszą posiadaczom regularne zyski i są mniej podatne na wahania koniunktury na rynku papierów wartościowych. Co ważne, w przypadku bessy, nie traci się wszystkich swoich środków. W funduszach stabilnego wzrostu, posiadacze ich jednostek inwestują głównie w bony i obligacje skarbu państwa. Stąd   też  fundusze te mają ograniczony poziom ryzyka.

Fundusze zrównoważone

Celem tych funduszy jest długoterminowy wzrost wartości danej jednostki, w obliczu podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszy zazwyczaj lokuje się w dłużnych papierach wartościowych i długoterminowych obligacjach posiadających stałe oprocentowanie. Fundusze zrównoważone dedykowane są osobom, które chcą inwestować, jednak w sposób umiarkowany. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą inwestować wszystkich posiadanych środków, gdyż fundusze te są uważane za bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych.

Fundusze akcji

Fundusze te uważane są za najbardziej ryzykowny sposób inwestycji swoich pieniędzy i określane mianem agresywnych. Portfel inwestycyjny składa się bowiem w znacznej większości z akcji. Do funduszy akcji zalicza się takie, których ponad połowa wartości portfela to akcje notowane na polskim lub zagranicznym rynku. Część aktywów, która nie zostanie ulokowana w akcje, inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wolne środki lokuje się także na lokatach terminowych O/N, ponieważ fundusz musi posiadać pewną rezerwę gotówki niezbędną dla realizacji wykupów. Wysoki udział akcji w portfelu powoduje, że ryzyko inwestycyjne i potencjał zarabiania za pomocą tego rodzaju funduszy jest bardzo powiązany z notowaniami akcji na giełdzie. Fundusze akcji przynoszą wspaniałe wyniki w czasie hossy, jednak w czasie bessy potrafią generować bardzo duże straty. Nie wszystkie fundusze są jednak tak samo agresywne, decyduje o tym ustalona polityka inwestycyjna.

Dobór akcji do portfela przeprowadzany jest w oparciu o różne sposoby analiz: fundamentalną i techniczną, makroekonomiczną. Więcej o metodach analiz giełdowych pisałem w artykule:

“Jak zacząć inwestować na giełdzie?”

Fundusze obligacji

Fundusze obligacji, to inaczej fundusze papierów dłużnych. Pieniądze przeznaczone na te fundusze lokowane są zazwyczaj w obligacjach Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacjach komunalnych, a także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusze papierów dłużnych należą do funduszy o niskim poziomie ryzyka i są wyjątkowo stabilną inwestycją. Proponowana jest osobom, którym najbardziej zależy na bezpieczeństwie kapitału.

Fundusze rynku pieniężnego

Inaczej fundusze pieniężne. Dotyczą wszelkich funduszy inwestycyjnych, które lokują środki finansowe tylko w bardzo bezpieczne i płynne instrumenty finansowe. Są dobrą alternatywą dla lokat bankowych, a inwestycje przeprowadza się przede wszystkim w obrębie krótkoterminowych instrumentów rynku pieniężnego np. weksle. Fundusze rynku pieniężnego są świetnym rozwiązaniem dla osób, które pragną bezpiecznie ulokować swoje środki i nie podejmować przy tym ryzyka ich utraty. Należy pamiętać, że inwestowanie w fundusze pieniężne nie jest obarczone dużym ryzykiem.  Uzyskany z kolei dochód jest znacznie niższy, niż przy wyborze innego rodzaju funduszy inwestycyjnych.

Fundusze indeksowe (ETF)

Skrót ETF to skrót nazwy produktu inwestycyjnego, z ang. exchange-traded fund, który jest rodzajem otwartego funduszu inwestycyjnego. Zaprojektowany został po to, aby dokładnie śledzić ruch indeksów giełdowych, surowców i innych aktywów. Właśnie to go odróżnia od innych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. ETF w porównaniu do innych funduszy ma niższe koszty zarządzania, ponieważ ETF to fundusze zarządzane pasywnie. Oznacza to, że nie starają się pobić indeksu, tylko go naśladują. Niskie koszty sprawiają, że fundusze ETF wykorzystywane są przez większość inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych powiadających niewielkie środki.

Struktury funduszy ETF umożliwiają inwestorom otwieranie krótkich pozycji na rynku, uzyskanie dźwigni finansowej i unikanie podatków od krótkoterminowych zysków kapitałowych w niektórych jurysdykcjach. Fundusze ETF proponują szeroki wachlarz korzyści, a jeżeli zostaną starannie wybrane, mogą być także doskonałym sposobem na osiąganie dodatnich wyników inwestycyjnych, czyli zysków.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu: “Fundusze inwestycyjne – czy warto?”, uważam, że fundusze inwestycyjne dają nam możliwość zarobienia pieniędzy przy ograniczeniu poziomu ryzyka do takiego, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować. 

Inwestując w fundusze nie zamraża się pieniędzy tak jak na lokacie i w każdej chwili możemy z nich zrezygnować , a pieniądze wrócą na konto w ciągu kilku dni. Inwestowanie możesz zacząć nawet od niewielkich kwot, mając szansę na większe zyski niż te pochodzące z lokat bankowych.

Zanim jednak zdecydujesz się na inwestowanie w fundusze, polecam dokładnie zapoznać się z kosztami, które pobierają fundusze za zarządzanie naszymi pieniędzmi, tak aby nasz potencjalny zysk był jak najwyższy 🙂 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *